maandag 17 december 2012

Aanpassingen en hulpmiddelen bij dyslexie

Vanaf groep 5 leren kinderen steeds zelfstandiger gebruik te maken van informatiebronnen en hun leeswoordenschat uit te breiden. Bij kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie is dit een heikel punt. Vaak hebben zij moeite met het niveau en de grote hoeveelheid van de teksten, die zij qua intelligentie wel aan kunnen. Ook in het voortgezet onderwijs blijft dit een probleem.

Om hun autonomie te vergroten, zijn vaak speciale maatregelen (aanpassingen) en hulpmiddelen noodzakelijk. Deze bevorderen de zelfredzaamheid binnen en buiten school, versterken het gevoel van eigenwaarde en motiveren de leerling om te blijven lezen en/of schrijven.

1. Aanpassingen/speciale maatregelen
Onder speciale maatregelen vallen:
  • Aanpassingen die de gevolgen van lees- en spellingsproblemen bij het lezen en schrijven verminderen ('compensatie')
  • Ontheffing van bepaalde opdrachten ('dispensatie').
Zie Aanpassingen bij het lezen en schrijven.

2. ICT-hulpmiddelen en ondersteunende technologie
Er komen steeds meer ICT- of digitale hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als een kind van deze hulpmiddelen gebruik maakt, is het aan te raden om op school en thuis met dezelfde voorzieningen te werken. Er zijn hulpmiddelen voor het lezen, voor spelling en voor beide. Kijk voor meer informatie bij ICT-hulpmiddelen.
Vergoeding hulpmiddelen
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de kosten van dyslexiehulpmiddelen af te trekken van de belasting. Kijk hiervoor bij Belastingaftrek van kosten bij dyslexie.

maandag 10 december 2012

Gesproken (gratis) schoolboeken

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 zijn scholen in het voortgezet onderwijs verplicht om schoolboeken gratis beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor aangepaste (gesproken) schoolboeken voor leerlingen met dyslexie. Scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs waren hiertoe al verplicht¹.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen geld voor het geven van onderwijs, inclusief schoolboeken, van het ministerie van Onderwijs. Als een leerling voor een deel onderwijs op een reguliere school volgt, maar wel ingeschreven blijft staan op een school voor vso dan blijft het de verantwoordelijkheid van de vso-school om voor de boeken te zorgen.

Leerlingen met dyslexie die gebruik maken van gesproken boeken, hebben ook gewoon de papieren versie van deze schoolboeken nodig. Zo krijgen ze inzicht in de opbouw en structuur van het boek en hebben ze de beschikking over eventuele foto's, tabellen, grafieken en andere afbeeldingen. Daarnaast kunnen ze meelezen tijdens het luisteren.

Gesproken schoolboeken voor Kurzweil3000, Sprint en Sprint Plus worden geproduceerd door Dedicon, in opdracht en met subsidie van het ministerie van OCW.

Kijk voor meer informatie over gratis schoolboeken voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Daisy
Gesproken schoolboeken worden geproduceerd als Daisy cd-rom en zijn af te spelen met een Daisyspeler² of met speciale software op de pc. Informatie over het downloaden van gratis (Engelstalige) Daisy-software³ vindt u op educatief.dedicon.nl. Informatie over het downloaden van gratis Nederlandstalige Daisy-software (AMIS) voor op de pc of de laptop vindt u ook op deze website. Algemene informatie over Daisy vindt u op de website van Dedicon.

Dedicon heeft naast Daisy cd-roms ook digitale bestanden van schoolboeken voor speciale voorleesprogramma's, zoals Kurzweil, Sprint, ClaroRead of het gratis Deskbot. Zie hiervoor ook ICT-Hulpmiddelen.

Kurzweil en Sprint
De komende drie jaar produceert Dedicon in opdracht van het ministerie van OCW gesproken schoolboeken voor Kurzweil en Sprint. Deze dyslexieprogramma's werken met tekstbestanden waarvan de lay-out hetzelfde is als van het boek. Woorden, zinnen of tekstgedeelten kunnen door middel van synthetische spraak voorgelezen worden.

Wilt u weten welke schoolboeken Dedicon al bewerkt heeft? Kijk dan bij:
Titellijst Kurzweil- en Sprintbestanden voor het basisonderwijs (tot juli 2012)
Titellijst Kurzweil- en Sprintbestanden voortgezet onderwijs (tot juli 2012)

Voor informatie over beveiliging van bestanden kijkt u bij veelgestelde vragen.

Samenwerken voor een nog grotere collectie schoolboeken
Veel ouders en scholen hebben tot nu toe zelf boeken gescand om te gebruiken voor dyslexieprogramma's als Kurzweil en Sprint. Om onnodig dubbel werk te voorkomen heeft Dedicon besloten hierin een faciliterende rol te spelen. Ouders kunnen zelfgemaakte Kurzweil 3000- of Sprintbestanden van schoolboeken opsturen naar Dedicon. Zo hebben we er allemaal profijt van dat de collectie sneller groeit en de keuzes groter worden. Dedicon stelt een speciale medewerker aan die de ingestuurde bestanden beoordeelt op kwaliteit en deze zo nodig verbetert.

Er is een aantal voorwaarden waar in te sturen bestanden aan moeten voldoen:
  • het bestand is een Kurzweil- of Sprintbestand
  • alleen complete boeken worden geaccepteerd, dus geen losse hoofdstukken
  • alleen boeken met een ISBN zijn welkom
  • boeken die Dedicon zelf al in collectie heeft worden niet aangenomen
  • er is geen mogelijkheid voor vergoeding
Alleen scholen, ouders en leerlingen die bij Dedicon geregistreerd zijn kunnen de bestanden bestellen. Een bestand mag alleen besteld worden als de leerling ook het papieren exemplaar van het boek heeft.

Informatie over het opsturen en bestellen van Kurzweil- en Sprintbestanden vindt u op de websiteeducatief.dedicon.

Hulp bij scannen
Wanneer u hulp nodig heeft bij het scannen en bewerken van teksten voor Kurzweil 3000 kunt u terecht bij Injona. Kijk voor informatie op de website: www.Injona.nl.

Bestellen
Scholen kunnen voor leerlingen met een dyslexieverklaring, vanaf groep 5 in het primair onderwijs, aangepaste leermiddelen bij Dedicon bestellen en betalen. Leerlingen kunnen de gesproken boeken ook zelf bij Dedicon bestellen en vervolgens declareren bij school. Het is dan wel raadzaam vooraf met school te overleggen over welke middelen voor vergoeding in aanmerking komen. Ook digitale schoolboeken vallen onder de gratis schoolboeken.

Voor meer informatie over (vergoeding van) gratis (digitale) schoolboeken vindt u op de website van het ministerie van OCW.

Scholen betalen een kleine bijdrage per leerling voor elk gehuurde titel in een schooljaar. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de materiaal- en verzendkosten. Scholen betalen de aangepaste schoolboeken uit het bedrag dat zij voor schoolboeken ontvangen van het ministerie van OCW.

Informatie over de uitleenservice van Dedicon vindt u op de website educatief.dedicon.nl.

Gesproken leesboeken
Bij Dedicon kunt u geen gesproken leesboeken bestellen. Gesproken leesboeken kunt u lenen via het Loket Aangepast Lezen. Zie Gesproken leesboeken.

zaterdag 8 december 2012

Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.


Wat is Regelhulp?

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. 
Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Over deze site - Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.