donderdag 1 maart 2012

IK LEER ANDERS

Werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. Dyslexie, ADHD, ADD, beelddenken, hoogbegaafd en HSP.

Er zit meer in, dan er uit komt. Dit wordt vaak gezegd over leerlingen die onvoldoende presteren op school. Zij hebben een leerachterstand of een vorm van dyslexie. Als bijles niet of nauwelijks helpt, kan de leermethode Ik leer anders een oplossing bieden. Want een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers. Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal in de klas niet begrepen en onthouden. Het werkboek Ik leer anders vertaalt de lesstof naar deze visuele manier van denken. Zo kunnen deze leerlingen direct voldoendes halen. Op www.ikleeranders.nl staat de test: Ben jij een beelddenker?

Het werkboek 'Ik leer anders' wordt doorgewerkt door een leerling begeleid door een ouder, coach of leerkracht. De leerling kan direct vertellen of deze leermethode werkt. Een voorbeeld: tijdens het oefenen kunnen leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. Tafels worden direct onthouden na jarenlang tevergeefs oefenen. Leren klokkijken lukt binnen een paar uur. Hieronder staan verhalen uit de praktijk van ouders en kinderen. De teksten zijn ingekort. Complete teksten staan op www.ikleeranders.nl.

Het werkboek kan worden voorgelezen en is voorzien van vele voorbeelden en foto's.- Theorie: een andere manier van denken en leren.
- Test en karaktervergelijking: herkennen visuele leerlingen.
- Informatie op juiste manier ordenen, opslaan en onthouden.
- Taal: het alfabet, woordbeelden opslaan, woordpakketten groep 3 t/m 8.
- Lezen: lege woorden visueel opslaan, leesletters oefenen, lezen met de leespijl.
- Cijfers: cijferveld, tafels en het automatiseren van sommen.
- Klokkijken: analoog.

Bij een spelling toets schrijft hij nu bijna alle woordjes goed i.p.v. van bijna alles fout. Eindelijk iemand die mij begrijpt wat ik zie en denk.

Bart 10 jaar
Bart zit in groep zes. In groep vier kwamen we er achter dat hij een ernstige vorm van dyslexie heeft en in groep zes kreeg hij de diagnose ADHD. We zijn al jaren bezig om vooruitgang te boeken maar alles ging heel moeizaam. Via onze logopediste zijn wij in aanraking gekomen met de leermethode Ik leer anders. Eerst hebben wij de website www.ikleeranders.nl bekeken en we herkende Bart hier helemaal in. Ongelofelijk hoe snel hij alles op nam. Het woord bovendien&157; kon hij in een keer door deze leermethode van voor naar achter en van achter naar voren spellen. Terwijl hij altijd alles fonetisch schrijft. Dit was voor hem echt heel erg knap. Nu twee maanden later is hij met lezen van Avi 4 naar Avi 7 gegaan.

Bij een spelling toets schrijft hij nu bijna alle woordjes goed i.p.v. van bijna alles fout. Dictee is nu makkelijker te leren, de tafels zitten goed in zijn hoofd en hij rekent hierdoor makkelijker en sneller. Hij is nu veel sneller met zijn huiswerk klaar. Wij zijn super trots met het resultaat, als we dit wisten hadden we dit al jaren eerder gedaan. School is nu ineens veel leuker geworden.

Livia 12 jaar
Livia begon de basisschool als een goede leerling (B) maar zakte met alle vakken steeds verder weg. Lezen ging steeds moeizamer (twee jaar leesachterstand in groep zeven), maar ook het automatiseren ging lastig. Een collega vertelde over Ik leer anders en na het lezen van de site viel alles op zijn plaats. Inmiddels had Livia een cito entree toets gemaakt met een heel erg lage score. We zijn thuis aan de slag gegaan met de methode Ik leer anders. In de zomervakantie hebben we woordpakketten in het werkboek doorgewerkt, tafels geautomatiseerd en sommen geoefend. Terug op school, na de vakantie, ging het gelijk geweldig. Het kwartje was qua rekenen gevallen en er werden zelfs plustaken aangerukt! De cito eindtoets ging geweldig " 540! In augustus gaat ze naar een havo-vwo brugklas en is ze vol zelfvertrouwen (dat is wel eens anders geweest). We zijn super blij en trots.

Jay 10 jaar
Onverwacht kwamen wij bij de judo in gesprek over de leermethode Ik leer anders. Na het bezoeken van de site waren we al enthousiast. We kwamen veel herkenning tegen bij Jay. Het aanleren van de methode ging Jay makkelijk af. Tijdens het avondeten zei Jay: Eindelijk iemand die mij begrijpt wat ik zie en denk. Jay heeft voor het eerst een 8 voor zijn dictee gehaald, voorheen alleen maar onvoldoendes. Jay heeft een dyslexieverklaring. Vandaag topografie toets, ben benieuwd naar de uitslag, maar eigenlijk weet ik het al. De meester van Jay zei dat we geen wonderen kunnen verwachten, maar wel een stijgende lijn. Hij zal verbaasd zijn nu hij ziet dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn! Van de week heeft hij zijn spreekbeurt gehouden. Hij heeft zelf het onderwerp dyslexie gekozen. Zijn klasgenootjes hebben nu ook begrip waarom het leren bij hem anders gaat. Hij heeft van de hele klas een goed gekregen. Dus over zijn zelfvertrouwen maken we ons ook niet meer ongerust. Blijf niet tobben met je kind. Bekijk wat deze leermethode voor jouw zoon of dochter kan betekenen.

De resultaten zijn meteen zichtbaar!Kinderen Met Dyslexie

Een Gids voor Ouders

Dyslexie is een specifiek probleem met de verwerking van taal door de hersenen. Het leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen. Ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg van dyslexie zijn. Dyslectische kinderen hebben veel begeleiding nodig. Behalve een adequate begeleiding op school en een gespecialiseerde behandeling, is het essentieel dat hun problemen begrepen worden en ze veel steun krijgen uit hun omgeving.

Ouders met een dyslectisch kind staan voor allerlei moeilijke taken. Er is bijvoorbeeld meer overleg met de leerkracht nodig, er moet een goede behandelaar gezocht worden, ouders moeten goed omgaan met spanningen van het kind en het kiezen van voortgezet onderwijs is vaak niet eenvoudig. Als ouder heb je op verschillende momenten veel uitte leggen en weerstanden te overwinnen.

Door de vele praktische, opvoedkundige en onderwijsinhoudelijke adviezen is Kinderen met dyslexie voor ouders een onmisbaar boek. Ook menig docent zal zijn voordeel er mee kunnen doen.

Een gids voor ouders, waarin veel vragen met betrekking tot dyslexie uitgebreid beantwoord worden. Elk probleem wordt van alle kanten bekeken, benaderd en beschreven. Zo is het veel uitgebreider dan de bundel "Dus toch... dyslexie" (a.i. 98-03-069-8), die ook voor ouders is bedoeld. Waar in het boek "Dus toch..." de emoties tot uiting komen in korte beschrijvingen van ouders en kinderen, is in "Kinderen met dyslexie" een apart hoofdstuk besteed aan emotionele aspecten van dyslexie. Zo ook "reacties van de omgeving", "omgaan met spanningen" etc.

Braams toont zonder omhaal aan, dat door vol te houden en door te zetten kinderen met dyslexie heel wat kunnen bereiken. Het boek wordt afgesloten met een aantal literatuur- en adreslijsten; een bijlage over kosten en een trefwoordenregister. Al met al een zeer volledig, informatief boek voor ouders en leerkrachten en andere deskundigen op het gebied van dyslexie. Tom Braams is zelfstandig gevestigd onderwijspsycholoog te Deventer.Vergoeding diagnose en behandeling van dyslexie

Er zijn vijf mogelijkheden voor vergoeding van dyslexiezorg:
  • via de zorgverzekering, mits er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie
Als uw kind niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria is vergoeding ook mogelijk:
  • via de GGZ
  • via een aanvullende verzekering voor psychologische hulp
  • via belastingaftrek
  • via de gemeente


Vergoeding via de zorgverzekering
Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Het woord 'enkelvoudig' wil zeggen dat er géén sprake mag zijn van bijkomende stoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D.

In 2010 kunnen ouders aanspraak maken op de vergoeding:
  • als de dyslexiezorg vóór de tiende verjaardag van hun kind aanvangt. Elk kalenderjaar wordt de leeftijdsgrens met een jaar opgetrokken tot in 2013 alle kinderen in het primair onderwijs van zeven jaar en ouder in aanmerking komen voor vergoeding van dyslexiezorg (zie Stapsgewijze uitbreiding vergoedingsregeling dyslexie)
  • als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject is geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen
  • als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie omdat het kind geringe vooruitgang vertoont
Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld voor een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van poortwachter. De basisschool stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van e-scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Kinderen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, hebben een verwijzing naar de zorg nodig. Als ouder meldt u uw kind aan bij een dyslexiebehandelaar die beoordeelt of in het leerlingdossier het vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan. Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er bij nader inzien geen sprake is van ernstige dyslexie, dan worden de kosten van het onderzoek niettemin vergoed door uw verzekering.

Contact met verzekeraar
Het is raadzaam van tevoren te informeren bij uw verzekering met welke behandelaars zij een contract hebben afgesloten. Kiest u een behandelaar die geen contract heeft, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor restitutie van (een deel van) de kosten die u eerst zelf hebt betaald. Soms heeft u eerst toestemming nodig van uw verzekeraar om aan het traject van diagnostisch onderzoek en behandeling te kunnen beginnen.

Het is een vereiste dat alle behandelaars vanaf 1 januari 2010 werken met het DBC-systeem. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie, en is de basis van het betalingssysteem in de zorg.
Om de kwaliteit van behandelaars te waarborgen zijn twee instituten opgericht: het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD).

Via de GGZ
Voor kinderen waarbij sprake is van bij dyslexie tegelijk voorkomende problemen (comorbiditeit) bestaat er een mogelijkheid leesbegeleiding te krijgen via de behandeling in de GGZ. De deskundigen binnen de GGZ missen echter vaak de expertise om dyslexie te kunnen diagnosticeren en behandelen. Een uitzondering vormen de Pedologische Instituten zoals de Bascule in Duivendrecht, Herlaarhof in Vught en de Leeskliniek in Rotterdam.

Via een aanvullende verzekering voor psychologische hulp
Een dyslexie-onderzoek kan ook onderdeel zijn van een psychologisch onderzoek. In dit geval kan een deel van de kosten van het psychologisch onderzoek (tot maximaal 500 euro) worden vergoed. Het onderzoek moet benoemd worden als: een test in verband met leerproblemen waarvoor u eerst bij de huisarts een verwijzing moet vragen.

Via belastingaftrek
Komt uw kind niet in aanmerking voor bovengenoemde vergoeding van diagnose en behandeling dan kunt u proberen de kosten van dyslexie als bijzondere uitgaven af te trekken van de belasting. Kijk hiervoor bij Belastingaftrek van kosten dyslexie.

Via de gemeente
Kunt u de kosten met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Bijzondere bijstand.

Regelhulp
Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning van verschillende organisaties zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERK- bedrijf. Kijk voor meer informatie op: www.regelhulp.nl.
Informatie voor school

Voor scholen staat op de website van het Masterplan de meest actuele informatie rond de vergoedingsregeling: www.masterplandyslexie.nl  klik op Vergoedingsregeling.

Informatie uit Balans Magazine
Bron: Steunpunt Dyslexie


Ik Heb Dyslexie, Nou En !

Ik Zal Je Versteld Doen Staan

Er zijn veel boeken over dyslexie in geschreven taal. Dit is een boek met een overzichtelijke uitleg over wat dyslexie kan inhouden. Ik heb dyslexie, nou en maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk.Dit prentenboek vertelt het verhaal van een aantal kinderen met dyslexie en de verschillende uitdagingen waarvoor ze staan.

Het schildert op overzichtelijke wijze wat dyslexie kan inhouden; waar kinderen (of volwassenen) met dyslexie tegenaan kunnen lopen. Steeds verheldert een tekening het geschrevene in een oogopslag. Voor de ouder en/of verzorger, of voor de leerkracht is er steeds een tip. Deze tips gaan over het omgaan met dyslexie en geven uitleg of bevatten een oefening.

'Ik heb dyslexie, nou en !' is geschreven voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders en/of verzorgers.

Dit prentenboek gaat over dyslexie. Aan de hand van telkens een ander kind, vijftien in totaal, wordt uitgelegd wat dyslexie inhoudt en waar je allemaal tegenaan kunt lopen. Het is vooral bedoeld als (h)erkenning, maar zeker ook om met dyslectische kinderen in gesprek te komen.

Op elke rechterbladzijde staat voor het kind een kort verhaaltje in enige regels en in een groot lettertype. Daaronder is telkens een, goed bij de tekst aansluitende, vrij grote dynamische kleurentekening opgenomen. Op elke linkerbladzijde staat in een kleine letter voor de begeleidende volwassene een tip die met dit verhaaltje samenhangt. Door deze opzet is deze uitgave duidelijk gestructureerd en heel overzichtelijk.

De schrijfster is pedagoog en heeft zelf een zoon met dyslexie. Voor kinderen vanaf ca. 7 t/m 9 jaar, begeleid door hun ouders en/of verzorgers.Luisterboeken voor dyslectici

http://www.ikhaatlezen.be/
Leerlingen met dyslexie lezen niet graag. Toch kan je hen motiveren. Met luisterboeken bijvoorbeeld. Of je helpt hen met een luisterversie van hun papieren schoolboek. Luisterpuntbibliotheek en ADIBib starten de campagne ‘Ik haat lezen’ en wil kinderen en jongeren met dyslexie aanzetten om te lezen, vooral met hun oren. De service is helemaal gratis.

Daisy-boeken zijn gewone leesboeken die volledig ingelezen zijn. Ze hebben een speciale digitale structuur waardoor leerlingen door het boek kunnen bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Zo kunnen ze stukken opnieuw beluisteren of vooruit lezen. Een luisterboek kan je lezen met een speciale Daisy-speler, met een gewone computer (Luisterpunt bezorgt gratis Daisy-software) of via een gewone cd-/dvd-speler met mp3-ondersteuning (maar dan zonder digitale structuur). Je kan Daisy-boeken gratis uitlenen bij Luisterpuntbibliotheek. Ook in de meeste gewone bibliotheken kan je naast luisterboeken ook een Daisy-speler uitlenen.

Naast Daisy-boeken kan een leerling met dyslexie ook geholpen worden door een ADIBoek. Dat is een digitale kopie van de papieren schoolboeken voor het lager en secundair onderwijs. De leerling ziet op z’n computer alles wat in de gedrukte versie staat. Zo kan hij tegelijk lezen, luisteren naar het boek en zelf dingen invullen. ADIBib stelt de digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen. De service is helemaal gratis. Je betaalt enkel de verzendkosten voor de cd-roms. Het downloaden is volledig gratis.

Meer info op: www.ikhaatlezen.be